تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1381 
الهیات - علوم قران و حدیث 
دانشگاه قم 
0.00 
خارج