گفت و گو با: دبیر کمیته علمی کنگره «نقش معنویت در نبرد نامتقارن»
45 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پیام ) پاییز 1386 - شماره 85 )(6 صفحه - از 152 تا 157)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی